Zarządzenie Nr ORo.0050.353.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wyjazdu na Mistrzostwa Europy Mażoretek z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.