Data posiedzenia:
2022-04-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2021
(druk nr 732).
4.Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2021" (druk nr 733).
5.Ocena zasobów pomocy społecznej (druk nr 738).
6.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad.