Zarządzenie Nr ORo.0050.307.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie, na działkach o numerach ewidencyjnych 130/49 obręb Kozłowa Góra, gm. Piekary Śląskie; 180/4 i 865/6 obręb Orzech, gm. Świerklaniec - Etap I"