BKP.2110.8.2022

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Biura Funduszy Europejskich

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została p. Anna Wojtacha-Gonsior zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatki, która jako jedyna złożyła aplikację  w konkursie.

Pani Wojtacha-Gonsior spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

W trakcie postępowania konkursowego kandydatka wykazała się znajomością Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” oraz ustawy o samorządzie gminnym. Kandydatka posiada specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych           i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.     

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej p. Anna Wojtacha-Gonsior  posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, doświadczenie zawodowe  i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.                                    

 

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 20 maja 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

Piekary Śląskie, dnia 20 maja 2022r.

         Prezydent Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj