Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko