Data posiedzenia:
2022-05-19

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 29/22 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 kwietnia 2022 r.
4.Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej, merytorycznej remontowo-przetargowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Piekarach Śląskich w latach 2018-2020.
5. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Śląskie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie za rok 2021, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego miasta Piekary Śląskie.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie za 2021 r.
8.Sprawy bieżące.
9.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 15:00.