Data posiedzenia:
2022-03-31

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w Piekarach Śląskich w roku 2021:
1)sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich (druk nr 713),
2)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Piekarach Śląskich (druk nr 714),
3)sprawozdanie z pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Piekarach Śląskich (druk nr 715),
4.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie za 2021 rok (druk nr 716).
5.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Piekary Śląskie za 2021 rok (druk nr 717).
6.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2022 r.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad.