Zarządzenie Nr ORo.0050.223.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 kwietnia 2022  roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Modernizacja terenu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich - Utwardzenie terenu oraz budowa zatok postojowych Kiss & Ride"