Zarządzenie Nr ORo.0050.213.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 kwietnia 2022  roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Organizacja zamiejscowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kolonii charytatywnych oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ww. ofert.