Zarządzenie Nr ORo.0050.204.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 kwietnia 2022  roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich".