Zarządzenie Nr ORo.0050.169.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach projektu "Doposażenie pracowni do zajęc praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII " Infrastruktura edukacyjna" działanie 12.2 "Infrastruktura kształcenia zawodowegoi" Poddziałanie 12.2.1 "Infrastruktura kształcenia zawodowego-ZIT" oraz "Piekarska Akademia Zawodowa"