Data posiedzenia:
2022-03-03

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie za rok 2021.
4.Zbiorcze sprawozdanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2021 roku.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8.Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 stycznia 2022 r.
9.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10.Zamknięcie obrad.