Zarządzenie Nr ORo.0050.111.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestniczenie uczniów i uczennic w kursach organizowanych w ramach projeku pn> "Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich"