Zarządzenie Nr ORo.0050.99.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań zzakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawamia na 2022 r.