Zarządzenie Nr ORo.0050.94.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 lutego 2022 r.w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 1 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. J. Ziętka, od skrzyżowania  ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do okolicy zjazdu z ul. Gen. J. Ziętka  (rejon działki nr 2288/81) oraz Trasa nr 3 odcinek A1 – od skrzyżowania ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do skrzyżowania ul. S. Okrzei/ul. Janty z ul. Szpitalną – Część 1 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 3 odcinek A4 – od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów, wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynica oraz Trasa nr 3 odcinek A5 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego – Część 2 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”, objętego umową o dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.