Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku.