Zarządzenie Nr ORo.0050.61.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2022  r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejka w Piekarach Śląskich".