Data posiedzenia:
2021-12-29

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/393/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie organizacji obsługi ekonomiczno-finansowej Placówek Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piekary Śląskie.
4. Zamknięcie obrad.