Data posiedzenia:
2021-12-16

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów- mieszkańców Piekar Śląskich.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049 (druk nr 667).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (druk nr 669):
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej i prezentacja najważniejszych aspektów projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 listopada 2021 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11 Zamknięcie obrad.