Zarządzenie Nr ORo.0050.8.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą : "Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Piekary Śląskie w roku 2022"