Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.