Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 3 odcinek A4 – od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynicy oraz Trasa nr 3 odcinek A5 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego – Część 1 przedmiotu zamówienia /Trasa nr 3 odcinek A6 –wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Marii Curie-Skłodowskiej (rejon działki nr 4573/88) – Część 2 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich” objętego umową o dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie –ZIT”.