Zarządzenie Nr ORo.0050.28.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Organizacja miejsca wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Piekary Śląskie oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert