Zarządzenie Nr ORo.0050.16.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ralizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta Piekary Śląskie 2022