Zarządzenie Nr ORo.0050.17.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz  wycince, pielęgnacji drzew na terenie Piekar Śląskich":
I cześć przedmiotu zamówienia konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej w Piekarach Śląskich,
II cześć przedmiotu zamówienia Usługi polegające na wycince, pielęgnacji drzew w Piekarach Śląskich.