Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Informujemy, że osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, chcące skorzystać   z nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość skorzystać z zapisu na poradę prawną w Punkcie Informacji Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 84 za pomocą programu, korzystającego ze wsparcia tłumacza języka migowego bądź drogą mailową za pomocą adresu pomocprawna@piekary.pl.

 
Porada udzielana z udziałem tłumacza języka migowego możliwa jest wyłącznie w trakcie dyżuru punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicy Bytomskiej 84 w godzinach od 12.30 do 16.30. Z kolei podczas dyżurów pełnionych w godzinach 8.00 – 12.00 porada z udziałem tłumacza języka migowego jest możliwa do udzielenia w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84 (Punkt Informacji Mieszkańców).

Prosimy o zapisywanie się na poradę prawną z usługą tłumacza języka migowego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.