Zarządzenie Nr ORo.0050.760.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2021  roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Remonty bieżące dróg i ulic na terenie Miasta Piekary Śląskie w roku 2022 w zakresie remontów dróg powiatowych oraz DW 911 i DK 94