Zarządzenie Nr ORo.0050.742.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 grudnia 2021 r.w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach,o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Letnie oczyszczanie miasta”.