Zarządzenie Nr ORo.0050.732.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  8 grudnia 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu miasta Piekary Śląskie w roku 2022".