Zarządzenie Nr ORo.0050.731.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  8 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia procedury archiwizacji i przechowywania dokumentów Projektu pn.: "Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  w Piekarach Śląskich" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego-konkurs.