Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary Śląskie w latach 2022 –