Zarządzenie Nr ORo.0050.719.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego,  w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Termomodernizacja i modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich", Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja, Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego.