BKP.2110.13.2021

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Biura Zamówień Publicznych

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została   p. Ewa Grabiarz zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów.

Pani Ewa Grabiarz spełniła wszystkie wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na konkursowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka czyni zadość wszystkim wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku Kierownika Biura Zamówień Publicznych.

W trakcie postępowania konkursowego p. Grabiarz wykazała się bardzo dobrą znajomością  przepisów  Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy  o samorządzie gminnym. Kandydatka posiada specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte na kierowniczym stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej p. Ewa Grabiarz posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 30 XI 2021r. do dnia  15 III 2022r. poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)    na stronie internetowej miasta www.piekary.pl (Wirtualny Urząd zakładka „Nabór na stanowiska”),

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia 30 XI 2021r.

 

       Prezydent Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj