Zarządzenie NrORo.0050.706.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zorganiozowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni"