Zarządzenie Nr ORo.0050.688.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone  w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, na podstawoe której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Odbiór w 2021 roku odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu Gminy Piekary Śląskie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)