Zarządzenie Nr ORo.0050.653.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.609.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone                     w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie   w 2022r. (część 1 - odpady o kodzie 17 06 04 i 17 09 04 i cześć 2 odpady o kodzie 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji)".