Zarządzenie Nr ORo.0050.651.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.569.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą:
Zadanie 1 - Dostawa systemu awaryjnego zasilania UPS do serwerowni
Zadanie 2 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3