Zarządzenie Nr ORo.0050.531.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.