Zarządzenie Nr ORo.0050.509.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art.3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Opracowanie "Strategicznej Mapy Hałasu dla 11 głównych dróg Miasta Piekary Śląskie".