URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.23.2021

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym     w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

OGÓLNY OPIS:

 1. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu podlega ogłoszeniu w sposób określony w pkt. 3, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia projektu planu.
 2. W ww. ogłoszeniu zostaje podany termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.
 3. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym (jednak nie krótszym niż 14 dni) w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu, zainteresowani mogą składać uwagi na piśmie do projektu planu.
 4. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.
  1. Uwagi te podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta.
 5. Listę nieuwzględnionych uwag przedstawia się Radzie Miasta razem z projektem planu, celem podjęcia stosownej uchwały.
 6. Jeżeli Rada Miasta stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - ww. czynności ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miasta, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (nieuwzględnionych).
 8. W przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedura przebiega  w taki sam sposób.
 9. W celu wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wypełnić stosowny formularz.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja               z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesieniaopłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta. Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566. Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek 7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania Prezydent Miasta rozpatruje uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego          do publicznego wglądu (po usunięciu danych osobowych chronionych prawem) jest dostępne do publicznej wiadomości. Przedmiotowe rozstrzygnięcie może zostać opublikowane na stronach internetowych miasta.
 3. Rada Miasta rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag wniesionych do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu. Przedmiotowe rozstrzygnięcie stanowi załącznik do uchwały o uchwaleniu planu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 213 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 340. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Tryb odwoławczy nie występuje.
 2. W przypadku naruszenia przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego interesu prawnego Wnioskodawcy, może on - po uchwaleniu planu przez radę miasta - wnieść skargę na uchwałę rady w sprawie przyjęcia planu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Opis sposobu wnoszenia skargi do sądu administracyjnego został przedstawiony poniżej.
 3. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu  do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 4. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia można złożyć  w każdym czasie, po wejściu uchwały w życie.
 5. Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
 6. Skargę na uchwałę - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia - należy złożyć w terminie do 60 dni od dnia złożenia wezwania, ale nie później niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie.
 7. Wniesienie skargi podlega opłatom sądowym.

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne , poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  • Pisemnie pocztą tradycyjną(dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.
  • Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,poz.741 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006ro opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020r,. poz.1546 z późn.zm.)     

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych i zadań w interesie publicznym zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego– zgodnie z art. 11 ustawy z dnia  27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– zgodnie z art. 17 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO;
 • uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane- art. 37b. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane  w celach archiwalnych przez okres 25 lat, a następnie przekazane do Archiwum Państwowego, co wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7. W myśl postanowienia art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo       o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

8. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem i wymogiem wynikającym z przepisów wskazanych w ust. 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE:

Wniosek o przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektuplanu