URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.22.2021

 TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu     do sporządzenia planu

 OGÓLNY OPIS:

 1. Karta opisuje przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który znajduje się w trakcie sporządzania.
 2. Podstawą przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany jest uchwała Rady Miasta.
 3. O przystąpieniu do sporządzania planu ogłasza się w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
 4. Zainteresowane osoby fizyczne, podmioty i instytucje oraz organizacje mogą zgłaszać swoje wnioski dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości i terenów położonych w obszarze sporządzanego planu w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 5. Następnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrujący wnioski (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko), który - po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień - podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja  z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 OPŁATY:

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Piekary Śląskie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Prezydent Miasta sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień, projekt planu miejscowego wykładany jest do publicznego wglądu. W ramach tego wyłożenia wnioskodawca może sprawdzić w jakim zakresie jego wniosek został uwzględniony oraz złożyć uwagę do projektu planu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 213 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 340. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Tryb odwoławczy nie występuje.
 2. W przypadku naruszenia przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego interesu prawnego Wnioskodawcy, może on - po uchwaleniu planu przez Radę Miasta - wnieść skargę na uchwałę Rady w sprawie przyjęcia planu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Opis sposobu wnoszenia skargi do sądu administracyjnego został przedstawiony poniżej.
 3. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu      do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 4. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia można złożyć            w każdym czasie, po wejściu uchwały w życie.
 5. Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
 6. Skargę na uchwałę - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia - należy złożyć w terminie do 60 dni od dnia złożenia wezwania, ale nie później niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie.
 7. Wniesienie skargi podlega opłatom sądowym.

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dzialeInne, poprzez skrzy nkę kontaktową PeUP.
  • pisemnie pocztą tradycyjną(dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
  • Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2021r.,poz.741 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020r,. poz.1546 z późn.zm.)     

  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała        na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych i zadań w interesie publicznymi zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego– zgodnie z art. 11 ustawy z dnia  27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– zgodnie z art. 17 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO;
 • uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane- art. 37b. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane  w celach archiwalnych przez okres 25 lat, a następnie przekazane do Archiwum Państwowego,  co wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7. W myśl postanowienia art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw  i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

8. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem i wymogiem wynikającym z przepisów wskazanych w ust. 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia planu