Zarządzenie Nr ORo.0050.502.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Zagospodarowanie odpadów komunalnych (odpady zielone o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie