Zarządzenie Nr ORo.0050.480.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piekary Śląskie w 2022 r. '