Zarządzenie Nr ORo.0050.477.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie Piekar Śląskich".