Zarządzenie Nr ORo.0050.424.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Remonty bieżące chodników i terenów miejskich na terenie Piekar Śląskich w roku 2021"