Zarządzenie Nr ORo.0050.367.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.451.2013 Prezydenta MIasta Piekary Śląskie z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Piekary Śląskie