Data posiedzenia:
2021-04-29

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego Miasta Piekary Śląskie.
4. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020" (druk nr 532).
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Piekary Śląskie” (druk nr 533).
6. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii miasta Piekary Śląskie (druk nr 534).
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. (druk nr 535).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
9.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
11. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. oraz protokołu XXXIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 kwietnia 2021.
12. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
13. Zamknięcie obrad.