Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie"