BKP.2110.4.2021

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Referatu Dróg Publicznych w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Dróg Publicznych w Wydziale Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej, w wyniku której wybrany został Pan Marcel Chudziak zam. w Radzionkowie.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy, posiadanych kwalifikacji, umiejętności  oraz predyspozycji kandydata - Pana Marcela Chudziaka, który jako jedyny złożył aplikację w konkursie.

Pan Chudziak spełnił wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Chudziak wykazał się dobrą znajomością przepisów ustaw: o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego wraz  z aktami wykonawczymi do ww. ustaw. Kandydat zna zasady wydatkowania i rozliczania środków publicznych,

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pan Marcel Chudziak posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

 

 

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Dróg Publicznych   w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia   7 maja 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r. poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)    na stronie internetowej miasta www.piekary.pl (Wirtualny Urząd zakładka „Nabór na stanowiska”),

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia 7 maja 2021r.                                                                 

                                                                                                                                      Prezydent  Miasta

                                                                                                                                      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj