Data posiedzenia:
2021-03-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego miasta Piekary Śląskie w roku 2020:
1)sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (druk nr 510),
2)sprawozdanie z działania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich (druk nr 511),
3)informacja Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk nr 512).
4.Informacja o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w Piekarach Śląskich w roku 2020:
1)sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich (druk nr 514),
2)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Piekarach Śląskich (druk nr 515),
3)sprawozdanie z pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Piekarach Śląskich (druk nr 516).
5.Zbiorcze sprawozdanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2020 roku (druk nr 513).
6.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 lutego 2021 r.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad.